เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่
[ Random Image ]

art_track หมู่บ้านชาวเขา(ดอยฮาง)

หมู่บ้านชาวเขา ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกตาดห้วยใคร้

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ต.ศรีค้

art_track พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เชียงแสน จงเชียงราย

art_track ถ้ำผายาว

ถ้ำผายาว (อ.พาน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ

art_track พระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ประมวลภาพกิจกรรม

นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งโครงการเกี่ยวกับดิน น้า ป่า และวิศวกรรม กว่า 4,800 โครงการ โครงการพระราชดาริแตกต่างจากโครงการหลวง คือ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาเสนอแนะให้หน่ว

art_track การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
art_track การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการ
art_track การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
art_track โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย สุขาสุขใจ
รายละเอียดกติกาการขอรับห้องน้ำชุมชนมี 6 ข้อ ดังนี้ .1. ชุมชนต้องมีพื้นที่ขนาด 5 เมตร X 10 เมตร สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ2. ชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 – 1,000 คนต่อสัปดาห์3. มีศักยภาพในการดูแล โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการห้องน้ำชุมชนอย่
art_track ขอเชิญร่วมงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วม "งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บนภูชี้ฟ้า" ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านร่มฟ้าไทยภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปให้เพิ่มขึ้น ปลูกฝังจิตสำนึกของประช
art_track ขอเชิญชวนร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ก.พ.61-1 มี.ค.61
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561ในวันที่ 28 ก.พ.61-1 มี.ค.61 พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างมาแต่โบราณกาล และเป็นหลักฐานแรกที่พระพุทธศาสนา เข้ามาประดิษฐานในล้านนา ตามประวัติตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระมหาก
art_track การท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ในโครงการตามแนวพระราชดำริฯและโครงการหลวง (โครงการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา)
ติดตาม การท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ในโครงการตามแนวพระราชดำริฯและโครงการหลวง(โครงการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา) ได้ที่ https://www.facebook.com/pe
art_track ขอเชิญเที่ยวงานการแสดงดนตรีในสวน (Music In The Park)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จึงมีแนวทางร่วมกัน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน ธันวาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ด้วยการจัดกิจกรรมงานเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ  ต่างประเทศ  และจากประชาคมอา
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย

ตารางคะแนนการแข่งขันวันแรก#ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง และอายุไม่เกิน16ปี 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย  

art_track โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก (ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย)
โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก#ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย#เจ้าภาพจัดการแข่งขัน: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  
art_track ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (PM CUP) (14 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561
กรมพลศึกษา ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (PM CUP) (14 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล 3 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจัง
art_track กิจกรรมการปั่นจักรยาน Hug Chiangrai Bike Adventure in The City
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยาน จังหวัดเชียงราย จะได้จัดกิจกรรม ปั่นท่องเที่ยวเมืองเชียงราย Hug Chiangrai Bike Adventure in the City โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริม การออกกำลังกายด้วยการปั่นจั
art_track ขอเชิญร่วมงานปั่นจักรยาน คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์
 จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง Low Season โดยมีวัตถุประสงค์                                &n
art_track โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชาย และประชาชนหญิง (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย)
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชาย และประชาชนหญิง (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย) ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
art_track ขอเชิญร่วมในงานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship
ขอเชิญร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์ อันดีงาม ด้วยการวิ่งจากฝั่งไทย ข้ามสะพานไป สปป.ลาว ในงานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangkhongrun.com/  
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันเป็งปุ๊ด ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่หน้าวัดมิ่งเมืองจนถึงแยกประตูสลี อ.เมืองเชียงราย
( Update วันที่ 21 มิถุนายน 2018 เวลา 14:47:24 นาที )
จังหวัดเชียงราย ชูแหล่งท่องเที่ยวเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย
( Update วันที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 14:20:44 นาที )
จังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกคนดีศรีเชียงรายประจำปี 2561
( Update วันที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 13:44:20 นาที )
จังหวัดเชียงรายชูแหล่งท่องเที่ยวเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย
( Update วันที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 11:58:06 นาที )
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 18 มิถุนายน 2018 เวลา 10:26:24 นาที )
เทศบาลนครเชียงรายจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
( Update วันที่ 15 มิถุนายน 2018 เวลา 11:07:17 นาที )
เชิญชวนพบกับสุดยอดงานโชว์สุนัขครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Giant Dog Show 2018 มะหมาตัวโต กับโชว์สุดว้าว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
( Update วันที่ 09 มิถุนายน 2018 เวลา 09:42:35 นาที )