Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

   ปฏิทินกิจกรรม

เดือน
วันที่
เทศกาล / ประเพณี
มกราคม
ปลายเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม
กลางเดือนมกราคม
วันที่ 23 - 25 มกราคม
ต้นเดือนมกราคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ช่วงเดือนมกราคม
ช่วงเดือนมกราคม
ปลายเดือนมกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์
เทศกาลโล้ชิงช้าของชาวอาข่า
การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
ชิมอาหารจีนยูนนาน ชมซากุระบานดอยผาตั้ง
วันศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
งานประเพณีลานสาวกอด บ้านแสนเจริญ
เทศกาลชิมชา กาแฟ วาวี (อันซีนดอยช้าง)
งานสืบสานประเพณีสี่เผ่าชาวดอย
งานมหกรรมอาหารเชียงราย (ชมรมภัตตาคารอาหาร)
งานไหว้สาพญาเม็งราย
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช+งานกาชาด จ.เชียงราย
กุมภาพันธ์
วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์
14 กุมภาพันธ์
ปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ (ช่วงตรุษจีน)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์
การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
งานมหัศจรรย์แห่งขุนเขาและเผ่าพันธุ์ตำบลแม่ยาว(งานจาวดอยสัมพันธ์)
เทศกาลกินวอ (ปีใหม่ลาหู่)
ประเพณีฮ้องขวัญนก สืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน
งานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า
งานวันเทอดไท้องค์ราชันย์
มีนาคม
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม
วันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือนหกเหนือหรือ เดือนสี่ไทย
วันที่ 13 มีนาคม
การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
ประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุง
งานวันช้างไทยบ้านรวมมิตร
เมษายน
วันเสาร ์ที่ 28 เมษายน
เมษายน(หลังสงกรานต)์ - เดือนพฤษภาคม
วันที่ 12 - 15 เมษายน
วันที่ 13 - 15 เมษายน
วันที่ 13 - 15 เมษายน
ช่วงเดือนเมษายน
การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกที่เชียงของ
งานประเพณีมหาสงกรานต์ อำเภอเมืองเชียงราย
งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอแม่สาย
งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน
งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา
พฤษภาคม
กลางเดือนพฤษภาคม
กลางเดือนพฤษภาคม
งานวันลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย
งานวันสับปะรดนางแล
มิถุนายน
เดือน 8 เหนือ แรม 8 ค่ำ (วันอัฐมีบูชา)
ประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ
กรกฏาคม
 
 
สิงหาคม
ช่วงเดือนสิงหาคม
งานกระท้อน-ลำไย ตำบลห้วยสัก
กันยายน
 
 
ตุลาคม
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
ประเพณีทานต้นเกี๊ยะหลวง
พฤศจิกายน
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ช่วงลอยกระทง)
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ช่วงลอยกระทง)
เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม
ช่วงเดือนพฤศจิกายน
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี
งานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง อำเภอเชียงแสน
งานทานตะวันบานที่เวียงเชียงรุ้ง
เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยหัวแม่คำ
ธันวาคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ช่วงเดือนธันวาคม
เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
มหัศจรรย์ชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง
เทศกาลอาหาร (เทศบาล)
***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนการเดินทาง***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย
Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 052 - 029211 โทรสาร 052 - 029212 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com