[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 239 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ให้สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ในหัวข้อแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงรายในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุม/สัมมนา/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย