ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 585 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีมอบป้ายร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า ที่ใช้สินค้าปลอดภัย ประจำปี 2561-2562

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบป้ายร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า ที่ใช้สินค้าปลอดภัย ประจำปี 2561-2562 โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้าย และได้รับเกียรติจากประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ,ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ,รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย,ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย,ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เชียงราย และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมอบป้าย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ ไซต์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินโครงการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสำรวจร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้าต่างๆในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน โดยได้ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหารที่ใช้สินค้าปลอดภัย ทั้งวัตถุดิบ เครื่องปรุง ตลอดจนสามารถสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค เป็นจำนวนกว่า 500 แห่ง ในภาคเหนือตอนบน 2 หลังจากการประเมินแล้วให้คะแนนแล้ว ได้ทำการคัดเลือกสถานประกอบการให้เหลือจำนวน 200 แห่ง โดยสถานประกอบดังกล่าวจะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานโครงการ เพื่อเป็นสิ่งชี้วัดความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร รวมถึงทำให้การท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน 2 มีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน อีกด้วย