ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 577 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำจังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 เมษายน 62 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม การจัดประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้ทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือก โครงการเฉลิมพระเกียรติ ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โดยจังหวัดเชียงราย และอําเภอทั้ง 18 อำเภอ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม1 และคุณภาพชีวิต โครงการ “1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน รวมถึงการเตรียมการก่อสร้างสถานที่ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายจะได้ดำเนินการสำรวจลำน้ำกก สำหรับใช้ในการขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืชในน้ำ และบริเวณตลิ่งด้านข้าง ระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย จนถึงสวนไม้งาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อปรับภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้สวยงาม รวมถึง การดูแลรักษาทำความสะอาดถนน ตีเส้นจราจร เส้นทางม้าลาย ตามโครงการ 1 อําเภอ 1 เฉลิมพระเกียรติ และจะทำพร้อมกันในทุกอำเภอ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ