ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 เปิดดู 873 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมชี้แจงการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Assessment : OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Assessment : OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเชียงราย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบและเตรียมพร้อมในการดำเนินงานตลอดจนได้แจ้งให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สำหรับบุคลากรในส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดเชียงราย และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ณ วันที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย