ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 496 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน VDO Conference ในหัวข้อ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน VDO Conference ในหัวข้อ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย