ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2562 เปิดดู 663 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรม Chiangrai Night Run 2019 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ลาน ร.5) จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในเปิดกิจกรรม Chiangrai Night Run 2019 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ลาน ร.5) จังหวัดเชียงราย โดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการทำงานร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงราย (คกร.ชร.4 องค์กร) ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สภาอุตสากรรมจังหวัดเชียงราย ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่พื้นที่ และเพื่อตั้งกองทุนพัฒนาจังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมเชียงรายเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลก