ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 42 เรื่อง จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประกาศชัยเหนือโควิด เชียงรายเที่ยวได้ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal