สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย