สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย