สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย