สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย