สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย