สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย