สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย