ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง