ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ๕ ปี (๒๕๖๖ ? ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา ๒ ครั้ง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง