ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท เพื่อใช้ใน การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ๕ ปี (๒๕๖๖ ? ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา ๒ ครั้ง จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง