ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและกีฬาแบบ New Normal จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง