คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 76/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564