รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564