ประกาศราคากลางการจ้างจ้างจัดทำแผนที่พูดได้ 5 ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 

ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้าง

จัดทำแผนที่พูดได้  5  ภาษา ตามโครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู่ GMS  และ ASEAN (Chiangrai Gateway)  ซึ่งมีรายละเอียดราคากลางดังนี้