ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม “บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง”ภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว

 

ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรม   บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้างภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้