ประกาศร่างขอบเขตงงานจ้างจัดกิจกรรม “บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง” ภายใต้โครงการ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว

ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรม   บอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนาสู่ล้านช้างภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสองฝั่งโขง  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว   โดยมีร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามเอกสารแนบท้ายข่าวนี้