ประกาศราคากลาง การจ้างจัด โครงการ การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ด้วยจังหวัดเชียงราย  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้างจัดโครงการ การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งมีรายละเอียด การกำหนดราคากลางดังเอกสารแนบท้ายนี้