ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว จำนวน 1 อัตรา เรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่ลาว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1
ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมเอกสารประกอบการรายงานตัวตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้