ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างผลิดแผ่นพับแผนที่ ขนาด A๒ จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ๓ จุดบริการ