ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน