ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน ๒๙ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จุดบริการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย