ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในการเข้าออกพื้นที่