ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย