ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก สำหรับใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง