ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง