ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon รุ่น MF4550d หมายเลขครุภัณฑ์ สทกจ.ชร พล-56001 เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ๒ จุดบริการ คือ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง