ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร SCX-8240na หมายเลขครุภัณฑ์ สทกจ.ชร. ถอ-58004-ชร เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง