ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องโทรสาร Panasonic KX-FLM662CX สทกจ.ชร ทส 57004-ชร เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง