ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร CANON iR-๒๕๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ สทกจ.ชร. ถอ-5๖00๒-ชร. เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง