ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด โดยมีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2017 เวลา 00:05:02

พิมพ์ข่าวนี้ ปิดหน้านี้