[ Random Image ]
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านท่องเที่ยว
นางสาวมณฑา กิติมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวประภากร วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
นางสาวรัตติยา ปุละเปา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
นางสาวศรินญา วิชัยปะ
เจ้าหน้าที่สถิติ
นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ
หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายศุภโชค จองปินหย่า
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวอาภาพร พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวประกายพฤกษ์ พานิช
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายภานุพงษ์ ข้อสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาววิไลพร เยาวบุตร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวแสงดาว แซ่หว่าง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวขนิษฐา รูปกลม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวชญานิน เนตรประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวอนุสรา สิงหราช
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวสุวพัชร เตียวไพรัชฑ์
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายภาณุพันธ์ ปันเป็ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวพิชาพันธุ์ แสงแก่
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว