กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นางสาวมณฑา กิติมา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นางสาวศรินญา วิชัยปะ
เจ้าหน้าที่สถิติ
นางสาวประภากร วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ
หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายศุภโชค จองปินหย่า
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวประกายพฤกษ์ พานิช
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวอาภาพร พลเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายภานุพงษ์ ข้อสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวแสงดาว แซ่หว่าง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวอนุสรา สิงหราช
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวขนิษฐา รูปกลม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวสุวพัชร เตียวไพรัชฑ์
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายภาณุพันธ์ ปันเป็ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว