[ Random Image ]
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางวิภาวี ลีไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณฑา กิติมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวจริรัตน์ นิจจา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกุลนภัสสร์ นิจจา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวรัตติยา ปุละเปา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวประภากร วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ