กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางวิภาวี ลีไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณฑา กิติมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวรัตติยา ปุละเปา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกุลนภัสสร์ นิจจา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวประภากร วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาววรรณฉัตร์ ทาแกง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ