กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางวิภาวี ลีไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
นางสาวรัตติยา ปุละเปา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัฐชี
นางเสาวณี กันทะตั๋น
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทำความสะอาด
นายอนุกูล กุลสุริวงศ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย