Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

วัดปงสนุก บ้านเวียงใต้ อำเภอเชียงแสน  
ภาพประกอบ วัดปงสนุก บ้านเวียงใต้ อำเภอเชียงแสน

๑.ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ บ้านเวียงใต้ เลขที่ ๔๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๗๐๕๕

อาณาเขตทิศเหนือ ติดหมู่บ้าน

ทิศใต้ ติดหมู่บ้าน

ทิศตะวันออก ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน สายแม่สาย - เชียงแสน

ทิศตะวันตก ติดหมู่บ้าน

เอกสารสิทธิ์(โฉนดที่ดิน) เลขที่ ๒๐๘๕๔ เล่มที่ ๒๐๙ เลขที่ ๕๔ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา

๒. ประวัติย่อ

วัดปงสนุก ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ องค์ระฆังทรงกลมหุ้มจังโก วิหารด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีอุโบสถสร้างทับไปแล้ว วัดนี้ยังเป็นชื่อที่เรียกโบราณสถานที่เขลางค์นคร เมืองเก่าจังหวัดลำปาง อาจแสดงถึงการติดต่อกันของชุมชนดั้งเดิม สันนิษฐานจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ว่า น่าจะมีการก่อสร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑

วัดปงสนุกได้บูรณะก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๐ โดยพ่อกำนันแดง สุปัชยา เป็นผู้นำพัฒนาวัด

( ตามประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ) เป็นวัดที่สำคัญของเชียงแสน มีองค์พระธาตุที่เก่าแก่ มีพระพุทธรูปเนื้อสำริดประดิษฐานในวิหาร สมควรแก่การอนุรักษ์สืบไป

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นวัดที่สมบูรณ์

๓. สิ่งก่อสร้างภายในวัด

ประกอบไปด้วย เจดีย์โบราณ วิหาร อุโบสถ ศาลาเอนกประสงค์ กุฎิสงฆ์ กำแพง ศาลาหอฉัน ศาลาโรงครัว ห้องน้ำ แท๊งค์น้ำ โรงน้ำดื่มวัดปงสนุก

๔. โบราณสถาน/โบราณวัตถุที่สำคัญของวัด

- มีเจดีย์โบราณทรงล้านนา ๑ องค์ พระพุทธรูปสำริดสำคัญ ๑ องค์

๕. ลำดับเจ้าอาวาส

๑. พระครูบาหมี พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๘๐

๒. พระนึ้ง พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๙๑

๓. พระอาจารย์อ้าย พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๐๐

๔. พระอธิการปัญญา พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๘

๕. พระอธิการสุทัศน์ พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๐๙

๖. พระอธิการกองแก้ว พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๓

๗. พระครูพินิตย์ พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๖

๘. พระครูประโชติสารธรรม พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙

๙. พระเผ่าพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๒

๑๐. พระอธิการคำอ้าย ปภสฺสโร พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๙

๑๑. พระอธิการสุมิตร สุมํคโล พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๓

๑๒. พระอธิการวิชัย ชุติธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๒

๑๓. พระบุญศรี ติกขปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

๑๔. พระครูปลัดอนุรักษ์ ฐิตสีโล พ.ศ. ๒๕๕๕ ( รักษาการเจ้าอาวาส )

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
บ้านเวียงใต้
เลขที่ ๔๕๕ หมู่ที่/หมู่บ้าน ๓ ซอย - ถนน -
ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งอยู่เลขที่ บ้านเวียงใต้ เลขที่ ๔๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐
โทร / แฟ็กซ์ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๗๐๕๕
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : -
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ เชียงแสน
 ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบ่งคาย
 วัดพระธาตุจอมกิตติ
 วัดป่าสัก
 วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
 วัดพระธาตุผาเงา
 วัดพระธาตุดอยปูเข้า หรือ วัดพระธาตุภูเข้า
 วัดพระเจ้าล้านทอง
 วัดเจดีย์เจ็ดยอด
 วัดพระบวช
 วัดมุงเมือง (เชียงแสน)
 วัดร้อยข้อ
 วัดอาทิต้นแก้ว
 วัดสังฆาแก้วดอนทัน
 น้ำตกป่าตึง
 หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
 พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
 อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.)
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
 เวียงหนองล่ม
 เมืองโบราณเชียงแสน
 หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ
 ทัวร์เกวียน ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง ที่สามเหลี่ยมทองคำ
 กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
 พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
 วัดผ้าขาวป้าน
 สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)
  ทัวร์รถอีแต๋นชมธรรมชาติ
 วัดปงสนุก บ้านเวียงใต้ อำเภอเชียงแสน
 ศาลเจ้าพ่อประตูป่าสัก
 ประตูเมืองเชียงแสน
 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เชียงแสน
 สุดแดนไทย ที่ริมโขง เมืองเชียงแสน
 พระเชียงแสน สิงห์ 1
 ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน
 วัดกู่เต้า
 วัดมหาธาตุดอยจัน
  วัดเชตวัน(วัดกาเผือก)
 
 วัดพวกพันตอง
 วัดมงคล
 วัดมหาโพธิ์ เชียงแสน
 วัดป่างัวเชียง
 วัดบ้านร้อง
 หนองบัวหลวง
 สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง
 ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 052 - 029211 โทรสาร 052 - 029212 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com