Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  
ภาพประกอบ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

ประวัติวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

ตำบลท่าข้าวเปลือก  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

—–  —–  —–  —–  —–

 

                ความเป็นมา :    วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม เป็นวัดฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายและเป็นวัดเดียวในเขตจังหวัดภาคเหนือ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540  มูลเหตุของการสร้างวัด สืบเนื่องด้วยในเขตจังหวัดภาคเหนือ ยังไม่เคยปรากฏมีวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกายมาก่อน พระเดชพระคุณพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (ท่านเจ้าคุณเย็นเต็กเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย จึงได้ดำริหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกายขึ้น โดยได้เลือกชัยภูมิสถานที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกาย  ตลอดถึงเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลและการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 

                ¯ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 80  หมู่ที่ 9  บ้านป่าไร่  ตำบลท่าข้าวเปลือก  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57110  โทรศัพท์ 0-5376-7040

                ¯ พื้นที่และอาณาเขต : 500  ไร่   

                                     ทิศเหนือ                 จรด         ทางหลวงแผ่นดิน

                                     ทิศตะวันออก          จรด         ทางหลวงแผ่นดิน

                                     ทิศใต้                       จรด         ที่ดินของกรมป่าไม้

                                     ทิศตะวันตก             จรด         หมู่บ้านป่าไร่

¯ การบริหารปกครอง : 

                     พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร          เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย  รักษาการเจ้าอาวาส

                                     พระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์(เย็นจี่)     ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

                                     หลวงจีนวินัยธรเกริกพล  (เสี่ยย้ง)                ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

                ¯ จำนวนพระสงฆ์ :                           พระภิกษุ                จำนวน        5          รูป   

สามเณร                  จำนวน    136          รูป

¯ เสนาสนะที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว :    

1.  ธรรมศาลา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

-          กว้าง  26  เมตร  ยาว  64  เมตร  เนื้อที่  1,664  ตารางเมตร

-          เป็นศิลปะแบบไทย-จีน-ทิเบต  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538 

-          เป็นที่ประดิษฐานพระประธานที่สวยงามมาก ซึ่งได้รับพระราชนามจากสมเด็จพระญาณ-สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นามว่า  “พระพุทธมหาเมตตาคุณ ”  แกะสลักด้วยหินอ่อน จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   หน้าตักกว้าง  2.50  เมตร  สูง  3.50  เมตร  เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนผสมศิลปะแบบจีน

-          เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกายและเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธสาสนิกชนทั่วไป

2.   ศาลากตัญญู  อนุสรณ์พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(โพธิ์แจ้งมหาเถระ)

             อดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย  รูปที่ 6

-          กว้าง  26  เมตร  ยาว  64  เมตร  เนื้อที่  1,664  ตารางเมตร

-          เป็นศิลปะแบบไทย-จีน-ทิเบต  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2539

-          เป็นที่ประดิษฐานพระรูปเหมือนพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(โพธิ์แจ้งมหาเถระ)อดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย  รูปที่ 6  แกะสลักด้วยหินอ่อน  จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   หน้าตักกว้าง  2.40  เมตร  สูง  3  เมตร 

-          เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกายและเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธสาสนิกชนทั่วไป และปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวของโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

3.  ซุ้มประตูและกำแพงด้านหน้า

-          ซุ้มประตู กว้าง  30  เมตร  สูง  12  เมตร  เป็นศิลปะแบบจีน  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2540 

4.  โรงครัวและหอฉัน

-          เป็นศิลปะแบบไทย-จีนประยุกต์  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2543

5.  ศาลาปฏิบัติธรรม  ฮุ้ยหมิง เจี่ยงถั๋ง

-          ศาลาปฏิบัติธรรม  ฮุ้ยหมิง เจี่ยงถั๋ง  สร้างโดยพระอาจารย์ฮุ้ยถั๋งเถระ พระภิกษุชาวจีนไต้หวัน

-          สูง  3  ชั้น  เป็นศิลปะแบบไทย-จีน  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544

-          เป็นที่ประดิษฐานพระประธานศิลปะสมัยเชียงแสน พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์กวนอิม) และพระพุทธเจ้า  3  ภาค

-          เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกายและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

6.  อาคารหอพักพระภิกษุสามเณร

-          กว้าง  13  เมตร  ยาว 60  เมตร  สูง 4  ชั้น  สร้างเสร็จ  เมื่อปี พ.ศ. 2545

-          ใช้เป็นสถานที่พักจำพรรษาของพระภิกษุสามเณร และปัจจุบันชั้นล่างสุดใช้เป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวของโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

                ¯ เสนาสนะที่กำลังก่อสร้าง :

                      1. วิหารประดิษฐานองค์พระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์

-          องค์พระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี

-          วิหาร มีพื้นที่ประมาณ  2  ไร่  สูง  5  ชั้น  ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานองค์พระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ ตั้งอยู่เชิงเขาชั้นแรก  มีบันไดขึ้นไปเชื่อมต่อชั้นล่างสุดของวิหาร  300  ขั้น

-          องค์พระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ สร้างด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ จากนครนานกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   หน้าตักกว้าง  15  เมตร  สูง  19  เมตร  เป็นพระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ ที่หล่อด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

-          วิหารที่เป็นฐานรองรับองค์พระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ จะใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกาย ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธสาสนิกชนทั่วไป  และใช้เป็นสถานที่แสดงพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา

2.  อาคารเรียน โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา  สูง  3  ชั้น  23  ห้องเรียน

-          เป็นสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุสามเณรจีนนิกายแบบถาวร

-          สร้างเป็นตึกสูง  3  ชั้น   จำนวนห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  จำนวน  23 ห้อง

-          อาคารเรียนหลังใหม่นี้กำหนดสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

                ¯ การจัดการศึกษา :     

1.   เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม นักธรรมชั้นตรี,โท,เอก

2.   เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ประโยค  1-2  ถึง  เปรียญธรรม 3 ประโยค

3.   เปิดสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

4.   เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาภาษาจีนกลาง   โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา  

¯ กิจกรรมที่สำคัญของวัด :

-          การบรรพชาสามเณรหมู่ประจำปี  จะจัดต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี  มีเยาวชนชายเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร  ประมาณ  60  คนของแต่ละปี

-          กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เช่น  ทุกวันพระ  จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  การไหว้พระสวดมนต์  การประพฤติและปฏิบัติธรรม การบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นต้น

-          กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของจีน  จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  การไหว้พระสวดมนต์  เป็นต้น 

-          กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  เช่น  การทอดกฐินสามัคคีประจำปี  การทำบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  เป็นต้น

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เลขที่ 80 หมู่ 9 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย
โทร / แฟ็กซ์ 053-918614,087-6589647 แฟ็กซ์ 053-918614
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : http://takhaopleuk.go.th/tour.php
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ แม่จัน
 วัดพระธาตุจอมจันทร์
 วัดถ้ำป่าอาชาทอง(พระขี่ม้าบิณฑบาตร)
 น้ำพุร้อนป่าตึงหรือโป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน
 พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์
 บ้านหล่อชา
 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
 ไร่ชาฉุยฟง
 วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
 น้ำพุร้อนป่าตึง หรือ โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน
 ชุมชนโฮมสเตย์บ้านสันทางหลวง

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com