Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

พระธาตุขุนตาล  
ภาพประกอบ พระธาตุขุนตาล

ขุนตาล มุกมณีแห่งเชียงราย

คำขวัญ อำเภอขุนตาล   

พระแสนแซ่คู่บ้าน

พระธาตุขุนตาลคู่เมือง

รอยพระบาทลือเลื่อง

                ขุนตาลเมืองคนดี                  

พระธาตุขุนตาลคู่เมือง

 พระธาตุขุนตาล เป็นพระธาตุสำคัญคู่อำเภอขุนตาล เพราะเมื่อแยกการปกครองออกมาจากอำเภอเทิง ได้ตั้งชื่อว่า อำเภอขุนตาล     ซึ่งน่าจะเป็นการนำเอาชื่อพระธาตุมาตั้งเป็นชื่ออำเภอ พระธาตุขุนตาลนั้น สร้างครอบองค์เจดีย์องค์เดิมโดยลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัย นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในล้านนา  พระธาตุองเดิมสร้างโดยใครสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่พระธาตุองค์เดิมนั้น ตั้งอยู่บริเวณวัดร้าง  วัดนี้มีชื่อว่า “วัดดอยคำ”  ก็คือบริเวณที่ประดิษฐานพระธาตุขุนตาลในปัจจุบันนี้นั่นเอง   พระธาตุองค์เดิมจึงน่าจะมีชื่อตามวัดว่า            พระธาตุดอยคำนั้นใต้ฐานองค์พระธาตุก่อนที่ครูบาคำหล้า   สังวโรจะสร้างพระธาตุครอบองค์เดิมมีพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านขุดค้นพบพระเครื่องเนื้อดินและเนื้อชินเป็นจำนวนมาก  ซึ่งผู้ขุดค้นก็นำไปเป็นสมบัติส่วนตัว  การสร้างพระธาตุขุนตาลนั้น เริ่มสร้าง               เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันที่ได้อัญเชิญพระธาตุบรรจุ ในองค์พระธาตุด้วย ใช้เวลาก่อสร้างเพียง ๓ เดือนจึงแล้วเสร็จในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ ซึ่งเป็นวันถวายองค์พระธาตุให้เป็นสมบัติแห่งพระพุทธศาสนา  การออกแบบการก่อสร้างนั้นน่าจะเป็นครูบาอินถา  ซึ่งเป็นพระคู่บุญของครูบาคำหล้า เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมเกือบทุกแห่งที่ครูบาคำหล้ารับเมตตาเป็นองค์ประธานในการสร้าง  พระธาตุขุนตาลมีประเพณีไหว้สาพระธาตุขุนตาล   ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ เหนือของทุกปี ซึ่งก็คือวันมาฆบูชาของทุกปี

            

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โทร / แฟ็กซ์ -
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : -
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ ขุนตาล
 วนอุทยานพญาพิภักดิ์
 โครงการเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน (ภูหลงถัง-ภูผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า)
 พระธาตุขุนตาล
  ภูหลงถัง
 วัดอภัยภิมุข (ต้าหลวง)

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ศาลากลาง 750 ปีเมืองเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150192 โทรสาร 053 - 177340 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com