เอกสารดาวน์โหลด
art_track แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
art_track แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2564 - 2565
art_track เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG
art_track แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5
art_track สรุปสาระสำคัญของปฏิรูปประเทศ ฉบับเดิม 2561
art_track แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ-ในราชกิจจานุเบกษา 2564 -2565
art_track ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
art_track ฟอร์มเพิ่มที่พัก
art_track ฟอร์มเพิ่มร้านอาหาร
art_track ฟอร์มเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว
art_track ฟอรฺมเพิ่มสถานที่แนวประวัติศาสตร์
art_track ฟอร์มเพิ่มสถานที่สุขภาพและความงาม
art_track 3
art_track ข้อมูลร้านอาหาร
art_track ข้อมูลโรงแรมที่พัก
art_track ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
art_track ยุทธศาสตร์กีฬา จ.เชียงราย ปี50 - 54
art_track ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว จ.เชียงราย ปี52-56
art_track แผนปฏิบัติการ 4ปี (ท่องเที่ยว) ปี52-55
art_track มาตรฐานการท่องเที่ยว
art_track ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว