ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566 เปิดดู 18 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ) ครั้งที่ 1/2566


 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 กันยายน 2566
     เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
     การประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาชีพ สิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคม และด้านความมั่นคง อีกทั้งผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือก ด้วยการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ จังหวัดชายแดนภาคเหนือ เฉพาะจังหวัดเชียงราย รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล 4 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570) ในจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดำริ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ต่อไป