ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ทั้ง นี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จ. เชียงราย w88