ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 เปิดดู 1236 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย