ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 2 เชียงราย และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ครั้งที่ 2/2562

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 2 เชียงราย และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ นอกจากนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานได้รับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สูงในเขตพื้นที่กลุ่ม 2 จังหวัดเชียงราย และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ มากขึ้น