ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เปิดดู 1138 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่ม E3

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่ม E3 ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ด้วยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานราก ให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายปลายทาง คือ 1) การลดความเหลื่อมล้ำ 2) การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และ 3) การสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์